Русский    English

gallery

Hamidashi tsuba with a picture of flying plovers (chidori) on the background of waves.

Hamidashi.
No inscription. Style - Nara.
Age - Edo.
Iron, sukidashi taka bori, sen zogan/ten zogan with gold.
Nagamaru gata, kaku mimi koniku; 5,3 х 3,7 x 0,4-0,5 cm.

nami chidori zu tetsu ji mokko gata sikidashi takabori sukinokoshi mimi
波千鳥図

鉄地

木瓜形

鋤出高彫

鋤残耳


無銘


© tsuba ka    tsuba    about    glossary